វិបសាយនេះមិនគួរត្រូវបានប្រើសម្រាប់បញ្ហាសង្រ្គោះបន្ទាន់ឡើយ

ប្រសិនបើអ្នកនៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមទូរស័ព្ទលេខ 0800 915 1571 ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅចក្រភពអង់គ្លេស លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ 0800 915 1571 ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ +800 7233 2255 (លេខទូរស័ព្ទក្រៅប្រទេសឥតគិតថ្លៃរបស់យើង) ឬ +44 191 516 7749 (ការហៅទៅកាន់លេខនេះ គិតថ្លៃតាមអត្រាតម្លៃក្រៅប្រទេស) ។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានចែករំលែកកង្វល់របស់អ្នករួច - ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ និងយល់ស្របថាយើងអាចចែករំលែក នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នដែលនឹងសម្រេចចិត្តលើវិធានការដែលសមស្របបំផុត។ សូមចំណាំថាកន្លែងដែលមានសញ្ញា * ជាកន្លែងចាំបាច់។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ និងបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់អ្នក នោះគេហទំព័រនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់តែមួយគត់ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបារបៃតង។ ត្រូវប្រាកដថា ត្រូវសរសេរឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកហើយទុកវានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលពីរថ្ងៃធ្វើការ សូមត្រៀមខ្លួនចូលមើលគេហទំព័រនេះម្តងទៀត ដោយប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីឡកចូល បន្ទាប់មកពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អ្នកសម្រាប់មតិត្រលប់ ឬសំណួរបន្ថែម។

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments