ຄວນຈະບໍ່ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ສຳລັບບັນຫາສຸກເສີນໃດໆ

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນປະເທດ UK ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງໂທລະສັບໝາຍເລກ 0800 915 1571. ຖ້າທ່ານຢູ່ນອກປະເທດ UK ກະລຸນາໃຊ້ +800 7233 2255 (ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ) ຫຼື +44 191 516 7749 (ໂທຫາໝາຍເລກນີ້ແມ່ນຈະຖືກຄິດຄ່າຕາມອັດຕາລະຫວ່າງປະເທດ).

ພາຍຫລັງທ່ານໄດ້ແບ່ງບັນຂໍ້ກັງວົນຂອງທ່ານ–ຂໍ້ມູນທ່ານສະໜອງແລະເຫັນດີວ່າ ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງປັນນັ້ນຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ຝ່າຍບໍລິຫານອາວຸໂສໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ໃນການດຳເນີນການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ກະລຸນາສັງເກດຊ່ອງທີ່ໝາຍເປັນ* ນີ້ແມ່ນຊ່ອງບັງຄັບ. ຫລັງຈາກທ່ານສຳເລັດແລະສົ່ງລາຍງານຂອງທ່ານໜ້າເວັບຈະກຳນົດຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຈຳເພາະໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ເຊິ່ງຈະສະແດງຜົນໃນແຖບສີຂຽວ. ກະລຸນາຂຽນບັນທຶກ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານແລະຮັກສາພວກມັນໄວ້ໃນບ່ອນປອດໄພ. ຫລັງຈາກສອງວັນເຮັດວຽກ ທ່ານຄວນກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າຫາ ເວັບໄຊທ໌ອີກຄັ້ງ, ໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະລະຫັດຜ່ານເພື່ອ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຈາກນັ້ນ ກວດເບິ່ງລາຍງານສຳລັບ ຄຳຕິຊົມ ຫລື ຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments