ویب سایت باید برای موضوعات اضطراری به کار نرود

اگر شما در انگلستان استید، با ما به شماره 08009151571 به تماس شوید. اگر خارج از انگلستان استید، لطفاًشماره +8007233 2255 را به کار ببرید (شماره تلیفون رایگان ما) یا +441915167749 (تماس ها به این نمبر دربرگیرندده مصارف به نرخ بین المللی است)

بعد ازینکه مشکل خویش را شریک نمایید – شما با معلوماتی که ارایه نموده اید، موافقه مینمایید که میتوانیم آنرا شریک سازیم و ازینرو به اداره ارشد بنیاد فرستاده میشود تا در مورد راه حل مناسبی برای مشکل شما تصمیم بگیرد. لطفاًتوجه نمایید که محل های که با * نشانه گذاری گردیده اند، باید خانه پری گردند. بعد از اینکه راپور خویش را مکمل نموده و ارسال مینمایید، صفحه انترنتی به شما یک نام کارنو رمز منحصر به فردی ارایه خواهد کرد که در یک خط سبز به روی صفحه دیده خواهد شد. لطفاًاطمینان حاصل نمایید که نام کاربری و رمز را نوشته و آنرا در جای امنی با خود نگهداری کنید. بعد از دو روز کاری آماده باشید تا از صفحه انترنتی دیدار نمایید، از نام کاربری و رمز خویش استفاده نمایید تا داخل صفحه گردیده و راپور خویش را برای نظریات و سوالات بیشتر ببینید. 

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments