وېب پاڼه باید د اضطراري حالاتو لپاره ونه کارول شي

که تاسو په انګلستان کې یاست، له موږ سره په 08009151571 شمېره اړیکې ټینګې کړئ. که له انګلستان څخه بهر یاست، لطفاًد +800 7233 2255 شمېره وکاروئ (زموږ د ټلیفون رایګانه شمېره) یا +441915167749  (په دې شمېره باندې اړیکې د نړیوال نرخ لګښت لري)

وروسته له دې چې خپله ستونزه شریکه کړئ - هغه مالومات مو چې وړاندې کړي، تاسو موافقه کوئ چې کولی شو هغه شریک کړو او له دې امله هغه د بنسټ له ادارې سره شریکېږي تر څو ستاسو د ستونزې لپاره مناسبه حل لاره ومومي. لطفاً پام وساتئ چې هغه خالي خانې چې په * په نښه شوي، باید ډکې شي. وروسته له دې چې خپل راپور مو بشپړ کړو، انټرنټي پاڼه به تاسو ته د کارن نوم او رمز وړاندې کړي چې د صفحې په مخ به په یوه شنه کرښه کې ولیدل شي. لطفاًباور ترلاسه کړئ چې د کارن نوم او رمز مو ولیکئ او په یوه امن ځای کې یې له خپله ځانه سره وساتئ. وروسته له دوو کاري ورځو اماده اوسئ چې له انټرنټي پاڼې څخه کتنه وکړئ او له کارن نوم ا و رمز څخه مو کار واخلئ تر څو پاڼې ته د ننه شئ او خپل راپور د لا ډېرو مالوماتو یا پوښتنو لپاره وګورئ.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments