මෙම වෙබ් අඩවිය හදිසි ගැටළු සඳහා භාවිත නොකළ යුතුය

ඔබ එක්සත් රාජධානියෙහි වාසය කරයි නම් ඔබට 0800 915 1571 ඔස්සේ අප ඇමතිය හැකිය. ඔබ එක්සත් රාජධානියෙන් පිටත වාසය කරයි නම් +800 7233 2255 (අපගේ ජාත්‍යන්තර නොමිලේ ඇමතුම් දුරකථන අංකය) හෝ +44 191 516 7749 (මෙම අංකයට ලබාගන්නා ඇමතුම් සඳහා ජාත්‍යන්තර ගාස්තු අය කරයි).

ඔබ විසින් සැලකිල්ලට භාජනය වන කාරණය බෙදාගත් පසු - ඔබ සපයන තොරතුරු සහ වඩාත් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව තීරණය කරනු ලබන ආයතනයේ ජ්‍යේෂ්ඨ කළමණාකාරීත්වය වෙත අප යැවීමට බෙදාහදා ගැනීමට එකඟ වේ. කරුණාකර * සලකුණු කර ඇති ක්ෂේත්‍ර අනිවාර්ය වේ. ඔබගේ වාර්තාව සම්පූර්ණ කර යොමු කළ පසුව වෙබ් පිටුව ඔබට කොළ පැහැ තීරුවක දිස්වෙන අසමසම පරිශීලක නාමයක් සහ මුරපදයක් ලබා දෙනු ඇත. කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය සටහන් කර සුරක්ෂිත ස්ථානයක තබන්න. රාජකාරී දින දෙකකට පසුව කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවිය නැවත බැලීමට සුදානම් වන්න, ඔබගේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය ඇතුල් වීමේදී භාවිත කරන්න, ඉන්පසුව ප්‍රතිපෝෂණය හෝ වැඩිදුර ප්‍රශ්න සඳහා ඔබේ වාර්තාව පරීක්ෂා කරන්න.

Your Details
Organisation Details
Details of Your Concern
Contacting us by Phone
Consent
Attachments